De eerste stappen naar een toekomstgerichte school

door Marinka Kuijpers  

Een toekomst- en loopbaangerichte leeromgeving is praktijkgericht, vraaggericht en dialogisch in een cyclisch proces. Zo schreven we eerder in dit artikel. Het vereist een cultuurverandering van het onderwijs, waarin leerlingen loopbaangericht leren en de school loopbaangericht opleidt.

Welke elementen zijn nodig voor een toekomstgerichte LOB?

Onderstaande figuur laat zien welke elementen onderdeel zijn van de toekomst- en loopbaangerichte school. Het begint bij een visie. De visie op loopbaanleren vertaalt zich in het curriculum en de begeleiding in de school. Er zijn meer betrokkenen dan de decaan en mentoren. Ook vakdocenten, begeleiders in de praktijk en ouders zijn actief betrokken. Samenwerking binnen en buiten de school is essentieel.

de loopbaangerichte school - loopbaangroep - lob

Leerlingen en studenten kunnen eigen keuzes maken in hun loopbaan. Daar draagt iedereen aan bij. Ze kunnen in gesprek gaan over de ervaringen die ze opdoen. Ze ontdekken, ontwikkelen en benutten hun kwaliteiten en motieven. Dat gebeurt niet in losstaande LOB-activiteiten, maar in activiteiten die verankerd zijn in de (cultuur van) de school.

Start met de richting en ruimte van LOB

Voor loopbaangericht opleiden is het belangrijk dat een visie wordt ontwikkeld. Elk uitgangspunt in de visie op LOB geeft richting aan wat je wel en niet doet met alle andere elementen: in de begeleiding, in het curriculum, in de professionalisering van docenten en in de ondersteuning van betrokkenen.

Richting: wat zijn de doelen en uitgangspunten van LOB?
Ruimte: wat is er mogelijk?

Een effectieve implementatie van loopbaangericht opleiden, evenals de professionalisering in het loopbaangericht begeleiden, vergt overeenstemming over de richting (doelen en uitgangspunten) en de ruimte (wat is er mogelijk) van de organisatie én de mensen die het uitvoeren.

Welke eerste stappen kun je zetten?

Hoe versterk je de visie en zorg je voor een heldere koers in LOB?

  1. Creëer een dialoog tussen het management en deskundigen in de organisatie en bespreek de uitgangspunten en waarden m.b.t. loopbaangericht leren en opleiden.
  2. Bespreek de geformuleerde uitgangspunten in de organisatie. Hoe kan iedere werknemer (management, decaan, mentor, schoolcoach, vakdocent en zelfs ondersteunend personeel) deze uitgangspunten toepassen in zijn/haar werk?
  3. Benoem de uitgangspunten bij communicatie…
    • Binnen de organisatie: in ontwikkelgesprekken met werknemers, teamvergaderingen en speeches;
    • Buiten de organisatie: op de website, tijdens ouderavonden, met professionals uit de praktijk.
  4. Ga bij alle nieuwe ontwikkelingen na in hoeverre aansluiting is bij de benoemde uitgangspunten.

Bij elke stap voor het bepalen van de richting, is eveneens het gesprek over de ruimte van belang: wat is er nodig en mogelijk, en wat hebben we er voor over? Tenslotte kun je geen stappen zetten als je alleen weet waar je heen moet. Er moet een pad zijn om te bewandelen. Pas dan kun je op weg naar een loopbaangerichte én toekomstgerichte school.

Samen sterk voor loopbaangericht opleiden

Wil je als school je onderwijskundige visie slim verbinden aan LOB en toekomstgericht opleiden? Merk je dat belangrijke LOB-stakeholders niet altijd op één lijn zitten? Wil je met elkaar heldere afspraken maken over de doelen en een praktische aanpak? Onze experts helpen scholen zich te ontwikkelen naar toekomstgerichte scholen. Bijvoorbeeld met de workshop ‘Onze Toekomstgerichte school’ als energiek startpunt. Wil je meer weten? Neem contact op met ons via 06 34 11 47 30 of info@loopbaangroep.nl.

Deel deze pagina:

Loopbaangroep

Loopbaangroep