LOB in 2032 en de loopbaangerichte organisatie

door Marinka Kuijpers  

Dit is een vervolg op het eerste deel uit deze reeks: “LOB in 2032”

Eind november schreef ik dat ik de komende tijd stukjes met jullie zal delen over de cultuurverandering die er nodig is om LOB in 2032 mogelijk te maken. De aanleiding was het eindeadvies van het Platform onderwijs 2032 – ‘Ons onderwijs 2032’. Na mijn eerste verbazing dat LOB niet expliciet werd genoemd, bleek dat LOB eigenlijk overal in het advies is verweven. Om LOB in 2032 mogelijk te maken is een ander perspectief op onderwijs van belang, een cultuurverandering. In dit tweede stuk wil ik jullie meenemen in hoe een schoolorganisatie er dan uit ziet.

lob 2032 marinka kuijpers loopbaangroep
Betekenisvol onderwijs in 2032

Het Platform 2032 pleit voor betekenisvol onderwijs op maat. “Het onderwijs van de toekomst sluit aan bij de interesses en capaciteiten van leerlingen en daagt ze uit die ten volle te ontwikkelen. Het houdt uitdrukkelijk rekening met de individuele mogelijkheden en beperkingen van alle leerlingen. Leerlingen voelen zich betrokken bij het onderwijs en weten zich als individu gezien. Het onderwijs betrekt hen actief bij hun leerproces en biedt ze keuzeruimte.”

“Met een gevarieerd aanbod en de mogelijkheid zich naar eigen vermogen, interesse en manier van leren te ontplooien, kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen.” “Ze [leerlingen] zijn gemotiveerd als ze leren wat ze interessant en aansprekend vinden. Ze willen graag leren aan de hand van ‘het echte leven’ en actuele vraagstukken en vinden dat de school meer in verbinding moet staan met de wereld daarbuiten.”

Dit komt sterk overeen met de kenmerken van een loopbaangerichte leeromgeving.

Definitie van een loopbaangerichte leeromgeving

De definitie van een loopbaangerichte leeromgeving die wij hanteren is ‘praktijkgericht, vraaggericht en dialogisch in een cyclisch proces’.

  • Praktijkgericht betekent dat leerlingen en studenten ervaringen kunnen opdoen in de praktijk;
  • Vraaggericht betekent dat ze keuzes kunnen maken in welke ervaringen;
  • Dialogisch wil zeggen dat ze in gesprek kunnen over ervaringen en de keuzes. Specifieker: dat ze in gesprek ervaringen betekenis geven en komen tot een zelfbeeld (motieven en kwaliteiten) in relatie tot werk en studie;
  • Het cyclische proces van ervaren, reflecteren en keuzes draagt bij aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties.
Onze visie

In onze visie vraagt de loopbaangerichte leeromgeving meer dan een structuurverandering. Het vereist een cultuurverandering van het onderwijs. Een cultuurverandering waarin leerlingen loopbaangericht leren en de school loopbaangericht opleidt. Onderstaande figuur laat de elementen zien die hiervoor nodig zijn.

de loopbaangerichte school - loopbaangroep - lob

Deze cultuurverandering begint bij een visie. Die visie op loopbaanleren vertaalt zich in het curriculum en de begeleiding in de school. In een loopbaangerichte leeromgeving zijn in de praktijk meer betrokkenen dan alleen de decaan en mentoren. Ook vakdocenten, begeleiders in de praktijk en ouders zijn hierbij actief betrokken. De school werkt hier dus samen met verschillende betrokkenen, binnen en buiten de school.

Zo draagt iedereen eraan bij dat leerlingen en studenten hun eigen keuzes kunnen maken in hun loopbaan. Dat ze in gesprek kunnen over de ervaringen die ze opdoen. Zo ontdekken, ontwikkelen en benutten zij hun kwaliteiten (capaciteiten) en motieven (interesses). Dat gebeurt niet in losstaande LOB-activiteiten, maar in activiteiten die verankerd zijn in de (cultuur van) de school.

Het vervolg

In het vormgeven van LOB in 2032 heeft de loopbaangerichte organisatie een belangrijke rol. Om dit type organisatie vorm te geven moet aan verschillende onderdelen worden gewerkt. Die zal ik in de komende stukjes verder uitlichten. In eerste instantie de rol van de leraar in de dialoog met de leerling.

Wil je nu al meer weten? Kijk op onlineloopbaanleren.nl en bekijk de gratis e-learning.

Deel deze pagina:

 

Blijf op de hoogte via de online nieuwsbrief

Loopbaangroep

Loopbaangroep