Gemeenschappelijke taal voor loopbaanleren in het (v)mbo

door Marionette Vogels – 2016

Anno 2016 leveren het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage aan het ontwikkelen van vijf loopbaancompetenties voor een leven lang leren. Inzicht in drijfveren, wat motiveert, hoe zélf te sturen op eigen ontwikkelingsmogelijkheden en hoe daarbij de buitenwereld kan worden ingezet, vormen een basis om beslagen ten ijs het arbeidsproces in te gaan of te kiezen voor een juiste vervolgstudie.

loopbaanleren loopbaangroep

In een samenleving waarin werk voortdurend in beweging is, draagt loopbaanleren nadrukkelijk bij aan het noodzakelijke zelfinzicht om hierop te kunnen anticiperen. Dit geldt overigens niet alleen voor leerlingen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs maar voor iedereen die leert én werkt.

In het verleden wees het vmbo vaker naar het mbo én omgekeerd als het (v)mbo negatief in de publiciteit kwam. Het denken in de zogenaamde wij-zij cultuur stond haaks op het elkaar vinden in het gemeenschappelijke belang om jonge mensen te begeleiden in hun ontwikkeling naar een beroep – of vervolgstudie die bij hen past. Niet vanuit onwil om met elkaar te willen samenwerken maar vanuit onbekendheid van elkaars werelden en verantwoordelijkheden.

Ook in het havo/vwo onderwijs is men in gesprek met het HBO en de universiteit om leerlingen goed te begeleiden bij het maken van een vervolgkeuze die past. Inzet op de ontwikkeling van loopbaancompetenties blijkt ook hier een sterk gemeenschappelijk doel. Het werken met een zgn Plus-document in het VO geeft de leerling dan ook de kans zich persoonlijk te profileren, zodat hij naast het geijkte diploma kan aantonen wat hem motiveert en waar hij (dus) moeite voor wil doen.

Als in augustus 2018 alle vmbo leerlingen met een LOB-dossier én hun diploma zich aanmelden bij een ROC weet hét ROC dat dit LOB-dossier is ontwikkeld vanuit dezelfde vijf loopbaancompetenties als waaraan hét ROC een bijdrage moet leveren vanuit Loopbaan en Burgerschap. Zowel in het vmbo als mbo wordt er dan ook enorm geïnvesteerd om het begeleidingsklimaat te optimaliseren om vorm- en inhoud te geven aan deze ontwikkeling.

Dit is dan ook een uitgelezen kans om ‘de doorlopende leerlijn’ daadwerkelijk te realiseren zodat vmbo leerlingen trots kunnen zijn op het door henzelf ontwikkelde LOB-dossier om er vervolgens naadloos aan verder te kunnen werken in het MBO. Voor havo/vwo leerlingen zou hetzelfde kunnen gaan gelden maar de ontwikkelingen zijn daarvoor nog niet wettelijk vastgelegd.

Nu komt de mogelijkheid in beeld om de intake vooral te richten op een presentatie van het LOB-dossier. En wellicht lonkt er een toekomstperspectief om de intake af te schaffen. Dan zal er immers sprake zijn van een daadwerkelijke doorlopende leerlijn voor de leerling tussen het voorbereidend- en middelbaar beroepsonderwijs. De taal ligt er voor klaar! 

Loopbaangroep

Loopbaangroep